Vilkår

Salgsvilkår

Ved påmelding til kurs på

nettsiden fagsenteret.com, eller ved kjøp av nettkurs bekrefter du å ha lest og
akseptert følgende vilkår: 

§1 Definisjoner 

Avtalen – med Avtalen menes disse standardvilkårene 

Kurs – med kurs menes kurs- og studieopplegg som tilbys av Fagsenteret, enten fysiske klasseromskurs eller live kurs i virtuelle klasserom. Dette inkluderer kursdatoer, studieopplegg, læreplaner, lærerpersonell med mer. 

Nettkurs – refererer til asynkrone nettbaserte utdanninger som deltakeren har umiddelbar tilgang til. Send en mail til tine@fagsenteret.com så får du tilgang så fort første betaling er gjort. Du har studieplass så fort du har fått svar på søknaden. Dette tar ca tre dager. Ta kontakt om du ikke har fått svar innen dette. Da er det mulig at mailen ikke har kommet frem.  

Kunden – refererer til privatperson eller juridisk enhet som har kjøpt eller meldt seg på et kurs hos Fagsenteret. 

Tjenesten – refererer til Kurs og Nettkurs samlet. 

Nettstedet – refererer til Fagsenteret.no 

Partene – refererer til Fagsenteret og Kunden i felleskap 

§2 Fagsenteret 

Fagsenteret er en norsk firma med organisasjonsnummer 917765677.

§3 Kjøp og påmelding 

For å delta på Fagsenterets utdanninger må Kunden ha søkt studieplass og fått denne tildelt. Alle påmeldinger er bindende. Kunden regnes som påmeldt når Fagsenteret har sendt skriftlig bekreftelse om at påmelding er mottatt. En slik bekreftelse kan sendes per brev, e-post, SMS, ved elektronisk melding eller liknende. Om kunden ikke har mottatt denne så må de allikevel melde seg av innen 14 dager om de angrer seg.

Ved kjøp av Nettkurs får Kunden en begrenset, ikke-eksklusiv og gjenkallelig rett på tilgang til det eller de aktuelle Nettkurs som er kjøpt. Tilgangen kan ikke lisensieres til andre. Hvis ikke annet er beskrevet i produktbeskrivelsen er tilgangen til det enkelte Nettkurs personlig. Tilgangsrettigheter kan derfor ikke overføres eller benyttes av en tredjepart. 

§4 Angrerett og avmelding 

Kunden kan annullere/angre påmeldingen uten nærmere begrunnelse innen 14 dager etter at søker har sendt søknaden.  Eventuelt innbetalt kursavgift vil bli refundert etter følgende modell:

Utsettelse av studiestart: Angreretten gjelder fra påmeldingsdato. Studiet starter etter det har gått 14 dager. Dersom Kunden annullerer/angrer påmeldingen etter denne fristen må kursavgiften betales i sin helhet. Eleven må ta kontakt med veileder dersom de ikke har fått tilgangen til studiet innen tre uker etter påmelding eller forstått hvordan de skal logge seg inn.

Dersom  avmeldingen skyldes sykdom, dødsfall i nærmeste familie eller annen uforutsigbar hendelse (force majeure) som gjør det umulig å starte eller fullføre kurset og årsaken til avmelding dokumenteres ved legeattest eller annen relevant dokumentasjon vil vi kunne vurdere avbrudd av studiene. Kursavgiften vil i slike tilfeller beregnes ift. om det er igjen mer enn halvparten av studiet og om student avgiften dermed kan halveres.

For å benytte angreretten må Kunden gi skriftlig beskjed til Fagsenterets administrasjon. Av beskjeden må det tydelig fremkomme at Kunden benytter seg av angreretten. Beskjed per telefon, eller manglende fremmøte er ikke gyldig beskjed om avmelding. Kursavgiften må i slike tilfeller betales i sin helhet. Avmeldingen må gjøres skriftlig og Fagsenteret vil gi beskjed når den er mottatt. Hvis studenten ikke har fått beskjed så må de gi beskjed da det er mulighet for at den ikke er mottatt.

Bekreftelse kan sendes per brev, e-post, SMS, ved elektronisk melding eller liknende. Om kunden ikke har mottatt denne så må de allikevel melde seg av innen 14 dager, om de angrer seg. For Nettkurs gjelder en 14 dagers angrerett med mindre det aktuelle kurset er påbegynt.

§5 Betaling 

Kursavgift skal være innbetalt innen en måned etter kursstart hvis ikke annet er avtalt. Ved betaling etter forfall tilkommer et purregebyr. Om betalingen ikke er utført så vil ikke det påvirke angrerett.

§6 Kjøp av abonnement 

Når Kunden tegner et abonnement hos Fagsenteret vil Kunden kunne få tilgang til det eller de Nettkurs som omfattes av det aktuelle studiet. Studieavgiften betales månedlig med de betalingsalternativer som til enhver tid er tilgjengelig via Nettstedet. Abonnementet løper frem til studiet er betalt i hel sum.

Fagsenteret har rett til å endre prisen ved nytt studieår. 

§7 Gjennomføring 

Fagsenteret har rett til å gjøre endringer i Kursene, herunder kursopplegg, studieplaner, lærerpersonell, studieavgift, undervisningstidspunkt og mer; såfremt endringene ikke innebærer en vesentlig ulempe for Kunden, eller at endringene innebærer en vesentlig endring av det opprinnelige Kurset.

For Nettkurs kan Fagsenteret oppgradere, modifisere, endre eller forbedre de ulike Nettkursene, så lenge ikke det medfører vesentlig ulempe for Kunden sin bruk av kursene. 

Fagsenteret har rett til å avlyse kurs og utdanninger som ikke har tilstrekkelig antall påmeldte, eller som ved andre uforutsette forhold gjør gjennomføringen av Kurset vanskelig. I slike tilfeller skal Kunden få varsel om at kurset avlyses. Betalt kursavgift vil bli refundert i sin helhet. 

Som hovedregel følger Kurs i Fagsenteret skolenes ferier og fridager dersom ikke annet er oppgitt. 

For salgsfagbrev opplæring: Praksiskandidater må ha 5 års arbeidserfaring fra relevant arbeide før de går opp til fagbrev eksamen/prøve. Praksiskandidater må sjekke at de har nok erfaring før de melder seg opp til privatist eksamen og fagprøven. Samt om de søker lån til lånekassen så forutsettes det at studenten har sjekket dette eller sjekket med fylkeskommunen.

Kunden kan, etter endt kurs, be om et kursbevis fra Fagsenteret. Dette gjelder kun dersom Kunden har deltatt på minimum 75% av kursets sesjoner. 

§8 Opphavsrett  

Kursopplegg, kursmateriell og annet  innhold knyttet til Tjenesten er beskyttet av norsk og internasjonal lovgiving om opphavsrett. . 

Det er følgelig ikke tillatt å: 

a) leie ut, lease, viderelisensiere, videreselge, distribuere, overføre, kopiere eller endre elementer i Tjenesten eller noen av dens komponenter.

 b) reprodusere, distribuere, endre, lage avledede produkter av, vise offentlig, fremføre offentlig, republisere, laste ned, lagre eller overføre Tjenesten eller deler av den uten skriftlig tillatelse fra Fagsenterets administrasjon. 

c) slette eller endre merking av opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettigheter fra originaler eller kopier av materiale som inngår i Tjenesten. 

d) bruke Tjenesten på noen måte, eller utnytte noe innhold, data, eller annet materiale, som krenker eller bryter noen patenter, opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter til en tredjepart, eller som utgjør en ærekrenkelse, injurie, invasjon av privatliv, eller brudd markedsføringsloven eller andre tredjeparts rettigheter, eller som er truende, trakasserende eller skadelig for Fagsenteret og/eller tredjeparter. 

Ingen immaterielle rettigheter overføres til Kunden i forbindelse med kjøp av tilgang til Tjenesten. Fagsenterets navn, firmalogo, og alle relaterte navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord er varemerker for Fagsenteret, Tjenesten, Nettstedet eller dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Kunden kan ikke bruke slike merker uten skriftlig tillatelse fra Fagsenteret. Alle andre navn, logoer, produkt og tjenestenavn, design og slagord som benyttes i Tjenesten er varemerker til de respektive eierne. 

§9 Personopplysninger 

Ved kjøp av Tjenester blir Kunden lagt inn i Fagsenterets kundedatabase. For å ha tilgang til Nettkurs må Kunden i tillegg ha en gyldig konto på Nettsiden. I den forbindelse må kunden avgi personopplysninger som navn, epost og telefonnummer. 

Fagsenterets samler inn og lagrer personopplysninger kun i den grad det er nødvendig for å tilby Tjenesten til Kunden. Innsamling og lagring av Kundens personopplysninger reguleres i Fagsenterets personvernerklæring som Kunden kan lese her: LINK 

§ 10 Informasjon 

Ved kjøp av Tjenesten godtar Kunden å 

a) oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i henhold til kravene til registrering av konto, eller bruk av Tjenesten

b) å oppdatere registrert data for holde dem korrekte, nøyaktige og fullstendige 

c) informere Fagsenteret umiddelbart om uautorisert bruk av sin konto, eller mistanke om misbruk av persondata

d) holde brukernavn og passord hemmelig. 

Fagsenteret kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som følge av Kundens manglende overholdelse av punktene over. 

§11 Endring av vilkår 

Fagsenteret vil fra tid til annen revidere og endre Tjenesten og denne Avtalen for å gjenspeile endringer i virksomhetens behov, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i lærerkapasitet, funksjoner og funksjonalitet, endringer i markedsforholdene, endringer i teknologi, endringer i betalingsmåter samt endringer i relevante lover og regelverk. 

Endringene trer i kraft tidligst 14 dager etter at de har blitt kommunisert til Kunden, enten gjennom direkte kommunikasjon eller gjennom publisering på Nettstedet. 

Fortsatt bruk av Tjenesten etter kunngjøring av endrede avtalevilkår betyr at Kunden aksepterer og samtykker til endringene så fremt de endrede vilkår ikke er til ugunst for Kunden. 

 §12 Force Majeure 

Fagsenteret er ikke ansvarlig for tap, skade eller forsinkelse som er forårsaket av upåregnelige hendelser som er utenfor Fagsenterets kontroll (“force majeure”). 

Force majeure omfatter enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor Fagsenterets kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger gjennom lov, forskrift, ordre, eller andre statlige direktiver, streik, naturkatastrofer, tredjeparts mekaniske eller andre utstyrshavarier, terrorangrep, brann, eksplosjoner, fiberoptisk kabel kutt, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, internett feil eller forsinkelser, stormer eller andre lignende hendelser. 

§12 Generelle forbehold 

Kundens bruk av Tjenesten eller elementer innhentet gjennom Tjenesten skjer på eget ansvar. Tjenestene leveres “som den er”, uten garantier av noe slag, direkte eller indirekte. Fagsenteret gir således ingen garanti for, eller tar ansvar for, at innholdet som leveres av Fagsenteret, herunder fra eksperter, er nøyaktig, fullstendig og feilfritt. Videre gir Fagsenteret ingen garanti for at Tjenesten vil være feilfri eller uavbrutt, at feil vil bli rettet, eller at Tjenesten eller produktene innhentet gjennom Tjenesten vil oppfylle Kundens behov eller forventninger. 

Fagsenteret fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av Kundens anvendelse av informasjon og kunnskap tilegnet gjennom bruk av Tjenesten. 

Fagsenteret tar forbehold om eventuelle trykk-/ skrivefeil på Nettstedet, i kursinformasjonen, kursbeskrivelser, eksamensplaner og annen dokumentasjon som Salgsvilkår 6 gjelder for Tjenesten. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av eller er relatert til Fagsenteret. Fagsenteret er ikke ansvarlig for innhold, nøyaktighet eller meninger uttrykt på slike tredjeparts nettsteder, og er ikke forpliktet til å undersøke, overvåke eller kontrollere disse nettstedene for nøyaktighet eller fullstendighet. 

En Kunde som forlater Nettstedet for å få tilgang til tredjeparts nettsteder, gjør dette på egen risiko. 

§13 Tvisteløsning 

Avtalen reguleres av norsk rett. Partene skal søke å løse eventuelle tvister i forbindelse med forståelsen av disse Vilkårene ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvisten ved ordinær domstolsbehandling med Stavanger tingrett som verneting

 

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så gjerne en mail til elev@fagsenteret.com.